Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen die voor u van belang kunnen zijn. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op!

Algemeen

Kwaliteit en veiligheid

Financiën & afspraken

Algemeen


Wat is een gastouder?
Een gastouder is iemand die kinderen opvangt in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. De opvang kan in het huis van de gastouder zelf plaats vinden maar ook in de woning van de vraagouder. De opvang uren variëren van een aantal uur per week tot een volledige werkweek. Over de opvanguren ontvangt de gastouder een vaste vergoeding per uur of per dag. Wilt u in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag dan moet sinds 2010 uw gastouder verplicht geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. (LRKP)
Terug naar boven

Wat is het voordeel van opvang bij een gastouder tov een kinderdagverblijf?
Opvang bij een gastouder is kleinschalig, hierdoor zal er meer persoonlijke aandacht voor uw kind zijn. Dit komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. Veelal is een gastouder flexibel en kunt u opvang regelen op tijden waarop u het nodig heeft. Er is continuïteit voor u en uw kind, geen wisselende leidsters maar één vertrouwt gezicht.
Terug naar boven


Ik zoek een gastouder, wat moet ik nu doen?
Door middel van het invullen van het contactformulier neemt u contact op met Twinkle. Hierop zal zsm door een bemiddelingsmedewerker contact met u worden opgenomen om uw wensen te bespreken.
Terug naar boven


Ik heb al een gastouder maar wil ook in aanmerking komen voor de Kinderopvangtoeslag?
Indien uw (informele) oppas voldoet aan de eisen om gastouder te worden kunt u zich samen met de oppas bij Twinkle inschrijven. Twinkle draagt zorg voor de begeleiding bij het aanvragen van alle benodigde papieren, zoals bijvoorbeeld de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Daarnaast wordt er een huisbezoek afgelegd en de opvangomgeving van het kind wordt bekeken op veiligheid en hygiëne. U krijgt alle uitleg over praktische zaken, zoals bijvoorbeeld de uren registratie. Zodra alles geregeld is en de gastouder ingeschreven is in het Landelijk Register Kinderopvang, maakt u gebruik van geregistreerd gastouderschap. Dan kunt u in aanmerking komen voor de Kinderopvangtoeslag.
Terug naar boven


Kan ik mijn moeder of buurvrouw laten registeren als gastouder?
Ja, dat kan. Naaste familie of een bekende voor uw kind biedt vertrouwde opvang. Voor hen geldt dat zij aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als voor alle mensen die gastouder willen worden. (bv in bezit zijn van een vereist diploma, een verklaring omtrent gedrag) Wilt u weten of het te realiseren valt, neemt u dan contact op met Twinkle.
Terug naar boven


Ik zoek een gastouder die bij ons thuis komt, is dit mogelijk?
Ja dat is mogelijk. Hoewel de meeste gastouders werken vanuit hun eigen huis, zijn er ook gastouders die bij u thuis de kinderen opvangen. Wilt u hier meer informatie over dan kunt u contact opnemen met Twinkle.
Terug naar boven


Wordt het allemaal niet veel duurder?
Dit wordt wel door veel mensen gedacht. Op de site Toeslagen kunt u een proefberekening maken. Twinkle kan u hierbij helpen mocht u er niet uitkomen, neemt u dan contact op.
Terug naar boven


Waarom heb ik een DigiD nodig?
Vanaf 2012 werkt de belastingdienst niet meer met de elektronische handtekening voor de toeslagjaren. U ontkomt er dan ook niet aan een DigiD aan te vragen als u deze nog niet heeft. Hiervoor gaat u naar DigiD U ontvangt vervolgens een code van de overheid om uw DigiD mee te activeren.
Terug naar boven


Ik heb het LRKP nummer van mijn gastouder nodig, waar vind ik dit?
Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is hier te vinden. U kunt hier zoeken op categorie gastouder en dan op naam of postcode/woonplaats van de opvanglocatie.
Terug naar boven


De gegevens die bij mijn gastouder in het LRKP staan kloppen niet.
Mocht u dit ontdekken geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan uw bemiddelingsmedewerker. Twinkle zal er zorg voor dragen dat de gegevens worden gewijzigd.
Terug naar boven


Kan ik van te voren kijken waar mijn kind opgevangen wordt?
Ja zeker. Voor u besluit uw kind door een gastouder te laten opvangen zal de bemiddelingsmedewerker samen met u een bezoek brengen aan de opvang locatie van de gastouder. Zo kunt u zelf zien hoe de gastouder werkt, hoe de andere kindjes het ervaren en hoe de opvang locatie er uitziet.
Terug naar boven


Kan ik dagen ruilen?
Juist de flexibiliteit van een gastouder zal dit bijna altijd mogelijk maken. Dit kunt u met uw gastouder overleggen. Hierbij zal de gastouder de ruimte moeten hebben om uw kind op een andere dag op te vangen.
Terug naar boven


Brengt de gastouder mijn kind ook van en naar school?
Dit is per gastouder verschillend en hierover worden van te voren afspraken gemaakt.
Terug naar boven


Zal een gastouder voldoende aandacht voor mijn huilende baby hebben?
Alvorens de opvang van start gaat zal er met u, de gastouder en de bemiddelingsmedewerker een gesprek plaats vinden. Hierbij kunt u ervaringen uitwisselen, uw zorg uitspreken en zal de gastouder aangeven hoe zij hier mee omgaat. Heeft uw baby moeite met inslapen of een vaste knuffel nodig? De gastouder zal hier op in kunnen springen als u deze informatie met de gastouder deelt.
Wanneer de opvang eenmaal loopt is het belangrijk met uw gastouder in gesprek te blijven over het verloop en eventuele aanpassingen die plaats moeten vinden.
Terug naar boven


Als mijn kind ziek is moet ik dan evengoed mijn gastouder doorbetalen?
Ja. Als uw kind ziek is mag de gastouder de normaal gesproken af te nemen uren doorschrijven. Indien uw kind langdurig ziek is zal hierover in overleg worden getreden.
Terug naar boven


Als wij een gastouder vinden en daar ons kind willen laten opvangen, hoe weten we dan dat het goed zit met de kwaliteit?
Twinkle doet er alles aan om de kwaliteit van de opvang te waarborgen. Ten eerste is het belangrijk dat er tussen u als vraagouder, uw kind(eren) en de gastouder een klik is. De gastouder wordt jaarlijks door Twinkle bezocht waarbij een Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid plaats vindt. Hierbij wordt gekeken of de opvang omgeving schoon en veilig is. De gastouder zelf dient in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag en dit biedt u zekerheid omtrent de achtergrond van de gastouder. Daarnaast zullen er evaluatie gesprekken plaatsvinden met u waarin o.a. aandacht besteedt wordt aan de relatie tussen u, uw kind en de gastouder. Ook de GGD inspecteert jaarlijks de werkwijze en de procedures die Twinkle en haar gastouders hanteren.
Terug naar boven

Kwaliteit en veiligheid


Hoe weet ik dat een gastouder voldoet aan alle eisen waaraan zij moet voldoen?
Alvorens een gastouder zich kan laten inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, is zij ingeschreven bij een gastouderbureau zoals Twinkle. Het gastouderbureau ziet er op toe dat een gastouder aan alle gestelde eisen voldoet. Indien dit niet het geval is zal Twinkle in overleg met de gastouder er voor zorg dragen dat dit zo spoedig mogelijk in orde wordt gemaakt.
Terug naar boven


Wat is de RI V&G ?
De Risico Inventarisatie Veiligheid & Gezondheid wordt eens per jaar door een bemiddelingsmedewerker bij elke gastouder thuis uitgevoerd. De RI V&G is een wettelijke verplichting waarbij serieus wordt gekeken naar de veiligheid en gezondheid risico’s voor uw kind. Diverse aspecten worden bekeken, in en buiten het huis, hygiëne, ruimte, speelgoed en nog vele punten meer. Indien er sprake is van een risico dan wordt door de gastouder samen met de bemiddelingsmedewerker bekeken hoe deze gevaarlijke situatie kan worden veranderd. Nadat de RI V&G heeft plaats gevonden kan de vraagouder het resultaat inzien en dient deze af te tekenen voor gezien.
Terug naar boven


Heeft een gastouder net als een kinderdagverblijf een pedagogisch beleidsplan?
Ja, een gastouder werkt ook met een pedagogisch beleidsplan. Gastouderbureau Twinkle vindt het van groot belang dat uw kind zich fysiek en emotioneel veilig kan voelen bij de gastouder. Dat uw kind zijn rust vindt in de opvang, maar het ook als een uitdagende omgeving ziet wat uw kind stimuleert in zijn ontwikkeling. Alle gastouders ingeschreven bij Twinkle werken dan ook minimaal met het door Twinkle opgestelde pedagogisch beleidsplan.
Terug naar boven


Hoe probeert Twinkle de kwaliteit te waarborgen?
Door alle eerder vermelde punten na te streven, maar vooral door met elkaar in communicatie te treden. Twinkle stelt alle tijd en ruimte beschikbaar om vragen te kunnen stellen en deze te beantwoorden. Maar ook om waardering uit te spreken, een klacht aan te horen of te bemiddelen bij een conflict. Communicatie waarborgt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de opvang. Indien er zich situaties voordoen waarbij ondersteuning gewenst is, zoals ziekte, overlijden, ongeval of bv mishandeling/misbruik, zijn hiervoor protocollen beschikbaar.
Terug naar boven


Wat is het LRKP nummer van mijn gastouder?
Zodra uw gastouder aan alle gestelde voorwaarden voldoet kan zij ingeschreven worden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hierdoor kunt u in aanmerking komen voor een toeslag kinderopvang. In het LRKP kunt u geregistreerde gastouders (of kinderopvang organisaties) het beste opzoeken door in het zoekveld alleen de postcode in te toetsen. Hierbij de cijfers en letters aan elkaar. Ook kunt u zoeken op plaats of naam van uw gastouder.
Terug naar boven


Wat houdt een dergelijke Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in?
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag (van de aanvrager) geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Een VOG wordt verstrekt als de aanvrager geen strafbare feiten op naam heeft staan, anders wordt er bekeken hoe bezwaarlijk dit is voor het uitvoeren van de functie (van aanvrager) In sommige gevallen stelt de wet een VOG verplicht, zo ook voor een gastouder. Indien de gastouder opvang biedt in haar eigen woning, dan dienen de volwassen huisgenoten ook in het bezit te zijn van een VOG.
Het aanvraagformulier voor een VOG kan opgevraagd worden bij Twinkle. Hierbij kan worden gekozen met het formulier naar de afdeling Burgerzaken van het Gemeentehuis te gaan of het elektronisch aan te vragen. Voor aanvang van de gastouder opvang dient een kopie van deze verklaring in het bezit te zijn van het gastouderbureau en mag het maximaal twee maanden oud zijn.
Terug naar boven

Financiën & afspraken


Wat zijn inschrijfkosten?
Het inschrijven van een nieuwe vraagouder brengt naast administratieve handelingen ook wettelijke verplichtingen met zich mee. Om deze kosten te dekken vragen wij een geringe inschrijfvergoeding. De voornaamste kosten die hiermee gedekt worden zijn het huisbezoek, het op locatie uitvoeren van intake-en koppelingsgesprekken en het uitvoeren van een Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid. Zodra u bij Twinkle ingeschreven bent wordt voor u een persoonlijke pagina aangemaakt op “mijn Twinkle”. Indien er daadwerkelijk een koppeling plaats vindt komen deze inschrijfkosten  te vervallen.
Terug naar boven


Wat zijn bemiddelingskosten of bureaukosten?
Dit zijn de kosten die het gastouderbureau in rekening brengt voor haar diensten zoals administratie-, facturatie- en controle/bezoekkosten maar ook informatievoorziening. Hiervoor krijgt u uw eigen bemiddelingsmedewerker die u begeleidt bij de opvang in de mate waarin u dat wenst. Voor vragen of eventuele problemen kunt u bij deze medewerker terecht. Over deze bemiddelingskosten/bureaukosten heeft u ook recht op kinderopvangtoeslag.
Terug naar boven


Hoe gaat de betaling in zijn werk?
Zodra u een overeenkomst met Twinkle aangaat wordt u hierover duidelijk geïnformeerd. Ook is het na te lezen in de overeenkomst die u en Twinkle ondertekenen en waar u uiteraard een kopie van in u bezit krijgt. Aan het einde van de maand zal Twinkle de factuur opmaken over de opvanguren van de maand hieraan vooraf. Deze factuur dient binnen 5 werkdagen te worden voldaan.
Terug naar boven


Is het mogelijk een tijdelijk contract met Twinkle aan te gaan?
Jazeker, in overleg met de gastouder en Twinkle kunnen we altijd bekijken of wij u hierin tegemoet kunnen komen.
Terug naar boven


Hoe kan ik mijn kind(eren) inschrijven?
Op de contact pagina kunt u aangeven dat u uw kind wilt inschrijven Twinkle neemt dan contact met u op om verdere afspraken te maken. U kunt er ook voor kiezen te bellen met Twinkle zodat er direct een afspraak met u gemaakt kan worden.
Terug naar boven


Als ik een vraag heb of een wijziging wil doorgeven, hoe werkt dit?
Wijzigingen die te maken hebben met de opvang, uw overeenkomst, dient u zo snel mogelijk door te geven aan Twinkle zodat deze wijziging verwerkt kan worden. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een verandering van het aantal opvang uren of verandering van het uurtarief in overleg met uw gastouder.
Een wijziging dient u schriftelijk door te geven. Binnen tweee werkdagen ontvangt u van Twinkle een reactie. Dit geldt ook voor het stellen van uw vraag.
Terug naar boven


Hoe kan ik opzeggen?
Twinkle hanteert een opzeg termijn van één maand. U kunt uitsluitend schriftelijk opzeggen. Het adres waar u uw brief aan kunt richten vindt u op de contact pagina.
Terug naar boven