Kwaliteitseisen voor gastouders

Gastouderbureau Twinkle werkt samen met gastouders die voldoen aan de volgende eisen:

Eisen aan gastouder

 • u bent in het bezit van een diploma (minimaal) MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn of een ander diploma waarmee je aan de eisen voldoet
 • u bent in het bezit van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK) van bv het Oranje Kruis of Nikta
 • u bent in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • indien de opvang bij u thuis plaats vindt zijn uw huisgenoten vanaf 18 jaar ook in het bezit van een VOG

Belangrijke punten

 • u bent lichamelijk en geestelijk gezond
 • u bezit een goede beheersing van de Nederlandse taal
 • u kunt (en mag) een andere taal spreken, als u kinderen opvangt die tijdelijk in Nederland wonen (bijvoorbeeld expats)
 • u beschikt over een achterwacht bij opvang van meer dan 3 kinderen tegelijk, die in het geval van calamiteiten snel aanwezig kan zijn
 • u bent 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de vraagouder
 • uw eigen kinderen staan niet onder toezicht
 • u bent in het bezit van een WA verzekering en inzittenden verzekering bij auto gebruik tijdens de opvang
 • u bent gedurende de opvanguren goed telefonisch bereikbaar
 • u respecteert privacy gevoelige gegevens en deelt geen persoonlijke informatie met derden
 • u staat open en heeft respect voor andere gewoonten, culturen en levenswijzen
 • u beschikt over goede communicatie vaardigheden en bent in staat om op een professionele manier contact te onderhouden met de ouders van het opvang kind
 • u bent bereid cursussen en/of voorlichtingsavonden te volgen via gastouderbureau Twinkle
 • u staat positief tegenover het pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau Twinkle en streeft dit na

Eisen aan opvanglocatie

 • bij opvang van kinderen tot 1,5 jaar moet er een aparte slaapruimte zijn voor deze kinderen, hierbij is de grootte van de slaapruimte afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie
 • er dienen zowel binnen en buiten (eigen tuin of nabij gelegen speelruimte) voldoende speelmogelijkheden te zijn, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen
 • de opvanglocatie is te allen tijde rookvrij
 • de Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid is uitgevoerd voor aanvang van de opvang en zal jaarlijks worden herhaald

Belangrijke punten

 • u staat ingeschreven op elke locatie waar u opvangt
 • uw huis is schoon en veilig
 • de GGD houdt rechtstreeks toezicht op de opvang zelf in het huis waar de kinderen opgevangen worden
 • vraagouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag indien de gastouder en het gastouderbureau ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
 • u bent ingeschreven in het LRKP of wordt door Twinkle ingeschreven
 • de inschrijving in het LRKP vindt niet eerder plaats dan dat uit GGD onderzoek is gebleken dat aan alle eisen is voldaan
 • de betaling van de vraagouders aan de gastouder verloopt via het gastouderbureau, de zogeheten kassiersfunctie (dit is volgende de Wet bepaald)

Documenten

De Risico Inventarisatie Veiligheid & Gezondheid (RI V&G) is een lijst met aandachtspunten die door een bemiddelingsmedewerker en de gastouder jaarlijks worden nagelopen op aspecten van veiligheid en gezondheid. Van een dergelijke inspectie wordt een rapport en eventueel een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt met de gastouder doorgenomen en getekend voor akkoord. Elke vraagouder kan dit exemplaar inzien op “Mijn Twinkle”. Nadat een RI V&G heeft plaats gevonden wordt elke vraagouder hierover geïnformeerd.

Wilt u weten of uw diploma aan de voorwaarden van de overheid voldoet neemt u dan contact op met gastouderbureau Twinkle.

Het certificaat Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK) kunt u bij verschillende aanbieders op internet volgen. Veelal is dit een online theoretisch gedeelte, afsluitend met één (of meerdere) praktijkdagen.
Herhalingslessen worden u aangeboden door gastouderbureau Twinkle.

De verklaring omtrent gedrag (VOG) kunt u aanvragen op het gemeentehuis waar u woonachtig bent. De kosten hiervoor zijn € 41,35 per verklaring. Via Gastouderbureau Twinkle kunt u uw VOG ook elektronisch aanvragen, hiervoor zijn de kosten € 33,85 per verklaring. Dit geldt ook voor de VOG van uw meerderjarige huisgenoot.

Voor vragen over bovenstaande kunt u contact opnemen met gastouderbureau Twinkle. Deze helpt u graag op weg.

Zodra alle documenten in uw bezit zijn en u hiervan een kopie overhandigt aan gastouderbureau Twinkle tezamen met het inschrijfformulier en kopie van uw legitimatiebewijs, kan Twinkle u inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze inschrijving neemt maximaal tien weken in beslag.

Inspectierapport GGD

Hierboven werd al aangegeven dat u niet eerder als gastouder zal worden ingeschreven dan dat er een inspectie heeft plaats gevonden door de GGD.
In de loop van uw carriëre als gastouder kunt u één of meerdere malen door de GGD bezocht worden. Zij houden dan een inspectie op gebied van veiligheid en hygiëne. Alle door de GGD opgemaakte rapporten zijn openbaar en inzichtelijk en staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Hie
r vindt u het overzicht van gastouders waar Twinkle mee samen werkt. U ziet een eind datum als Twinkle en deze gastouder op dit moment geen samenwerking hebben. Indien u op de naam van de gastouder klikt komt u in een scherm met haar gegevens. Rechts in beeld ziet u dan de inspectierapporten.

Heeft u vragen over deze inspectie rapporten of wilt u een uitleg over de inhoud? Neemt u dan contact op met Twinkle.